Baza środków ochrony roślin - Zalecenia online 

Aplikacja internetowa która pozwala na szybkie wyszukiwanie informacji w czterech modułach tematycznych: Środki ochrony roślin, Dobór herbicydów, Substancje czynne, Zalecenia ochrony roślin.

Moduł środki ochrony roślin umożliwia uzyskanie informacji o środkach ochrony roślin zarejestrowanych i dopuszczonych do stosowania według ich nazw handlowych. Informacja o wybranym środku ochrony roślin - zawiera jego skład chemiczny, klasę toksyczności oraz zakres stosowania w ujęciu roślina, agrofag, dawka, karencja, prewencja oraz zalecana mieszanina (jeżeli takowa występuje). Umieszczony jest również pełny tekst etykiety stosowania środka ochrony roślin oraz Karta charakterystyki preparatu.

Moduł dobór herbicydów daje możliwość doboru herbicydów w zależności od spektrum zachwaszczenia określonej uprawy.

Moduł substancje czynne pozwala na uzyskanie informacji o wybranej substancji (z listy blisko 450 substancji!) w postaci zestawienia tabelarycznego w układzie zawartość procentowa, nazwa środka ochrony, jego typ, toksyczność dla ludzi, zakres stosowania (uprawa-agrofag) oraz mechanizm działania substancji czynnej.

Moduł zalecenia ochrony roślin działa w oparciu o wybór uprawy (z listy prawie 200 roślin uprawnych!) oraz zwalczanego agrofaga. Użytkownik otrzymuje tabelaryczne zestawienie środków ochrony oraz ich mieszanin wraz z zalecanymi dawkami stosowania (oraz na wydruku karencję i prewencję) pogrupowane według uwag zaleceń (instrukcji) stosowania.

Dodatkowo aplikacja wzbogacona jest o rejestr środków ochrony roślin  do ochrony upraw małoobszarowych oraz dobór środków ochrony roślin w zależności od mechanizmu działania substancji czynnej – informację istotną dla przemiennego stosowania środków ochrony roślin.

Wszystkie moduły są ze sobą powiązane i istnieje możliwość przełączania się między nimi.

Każde otrzymane w odpowiedzi informacje użytkownik programu może pobrać w pliku PFD

Sprawne działanie programu!

Prosta i przyjazna obsługa!


Baza jest dostępna bezpłatnie, wymagane jest założenie konta. 

Założenie konta:

https://www.ior.poznan.pl/2054,zalecenie-online-rejestracja?tresc=57


Przedłużenie konta:

https://www.ior.poznan.pl/2054,zalecenie-online-rejestracja?tresc=2179

 

Kontakt:

Tel: 61 864 9114
mailupowszechnianie@iorpib.poznan.pl
 
 

Aplikacje ochrona upraw małoobszarowych i mechanizm działania substancji czynnej powstały w ramach Projektu pn. „Bezpieczne struktury informatyczne z dostępem do naukowych zasobów IOR-PIB z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego” realizowanego przez Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
POIG.02.03.00-30-105/13

wykonano wg założeń projektowych Tomasza Krasińskiego i Małgorzaty Rogalińskiej IOR-PIB